Jdi na obsah Jdi na menu
 


zsk-logo.jpg Poradenské centrum ŽSK

Belanského č.12

024 01 Kysucké Nové Mesto

_________________________________________________________

 

Poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v Kysuckom Novom Meste.

Žilinský samosprávny kraj vytvoril na základe pilotného projektu poradenské centrum v regióne Kysuce so sídlom na ulici Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste (v budove Centra sociálnych služieb Fantázia). Poradenské centrum ŽSK bolo vytvorené pre zabezpečenie prvostupňovej odbornej pomoci občanom daného regiónu, ktoré bude poskytovať bezplatné sociálne poradenstvo v zmysle § 12 zákona NR SR č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov neskôr novelizovaného zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v § 19, § 38 ods. 2 a pomoc prvého kontaktu.

 

Medzi hlavné aktivity Poradenského centra ŽSK patrí:

  • krízová intervencia (pomoc pri umiestňovaní občanov, pomoc rodinám)

  • všeobecné sociálne a právne poradenstvo (sociálna oblasť)

  • monitorovanie sociálnych problémov regiónu

  • osvetová činnosť

  • poradenstvo a sociálna pomoc poskytovaná telefonicky, elektronicky, korešpondenčne

 

Formou sociálneho poradenstva sa prispeje k prekonaniu sociálnej núdze, ktorú občan nemôže z objektívnych dôvodov zmierniť alebo prekonať sám ani s pomocou rodiny. Občanovi sa zabezpečí poradenstvo prvého kontaktu a bude usmernený vo veci poskytnutia sociálnej pomoci, jej formách a rozsahu na príslušný úrad, inštitúciu a pod.. Poradenské centrum ŽSK poskytuje svoje služby pre občanov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a nevedia na koho sa majú obrátiť.