Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krok za krokom k poskytovaniu sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb

31. 5. 2012

KROK ZA KROKOM K POSKYTOVANIU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 

(Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“)

 

V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, je potrebné, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na:

 

a)     mestský alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska v prípade, ak má záujem o poskytovanie sociálnej služby v: 

  • zariadení pre seniorov (§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) (domov dôchodcov),
  • zariadení opatrovateľskej služby (§ 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  • dennom stacionári (§ 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
  • alebo ak má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby (§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).   

Príslušný orgán, t. j. obec alebo mesto, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a je povinný túto službu zabezpečiť. Zabezpečenie môže obec vykonať prostredníctvom obecného zariadenia sociálnych služieb alebo prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. Na zabezpečenie takejto sociálnej služby dostáva obec finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, viď tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2.

 

Tabuľka č. 1: Výška finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení zriadenom alebo založenom obcou alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v zariadeniach, podľa druhu sociálnej služby na mesiac a na rozpočtový rok:

 

Druh sociálnej služby

Výška finančného príspevku

na jedno miesto v zariadení

na mesiac

Výška finančného príspevku

na jedno miesto v zariadení

na rozpočtový rok

nocľaháreň

120 €

1440 €

útulok

120 €

1440 €

domov na pol ceste

150 €

1800 €

zariadenie núdzového bývania

150 €

1800 €

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

180 €

2160 €

zariadenie podporovaného bývania

200 €

2400 €

zariadenie pre seniorov

320 €

3840 €

zariadenie opatrovateľskej služby

320 €

3840 €

rehabilitačné stredisko

184 €

2208 €

domov sociálnych služieb

330 €

3960 €

špecializované zariadenie

330 €

3960 €

denný stacionár

184 €

2208 €

 

Tabuľka č. 2: Výška finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, podľa druhu sociálnej služby na mesiac a na rozpočtový rok:

 

Druh sociálnej služby

Výška finančného príspevku

na jedno miesto v zariadení

na mesiac

Výška finančného príspevku

na jedno miesto v zariadení

na rozpočtový rok

nocľaháreň

120 €

1440 €

zariadenie pre seniorov

320 €

3840 €

zariadenie opatrovateľskej služby

320 €

3840 €

denný stacionár

184 €

2208 €

 

b)     Úrad Žilinského samosprávneho kraja v prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v:

  • domove sociálnych služieb (§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  • špecializovanom zariadení (§ 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
  • rehabilitačnom stredisku (§ 37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),zariadení podporovaného bývania (§ 34 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Príslušný orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečí poskytovanie sociálnej služby po splnení zákonom stanovených podmienok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

 
POSTUP  PRI  ZABEZPEČENÍ  POSKYTOVANIA  SOCIÁLNEJ  SLUŽBY ŽILINSKÝM  SAMOSPRÁVNYM  KRAJOM

 

1.    krok

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v rehabilitačnom stredisku alebo v zariadení podporovaného bývania sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade ŽSK, v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK ako i na webovej stránke www.regionzilina.sk (v záložke sociálne veci → žiadosti a formuláre).

 

2.    krok

Žiadosť je možné doručiť do podateľne Úradu ŽSK osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

 

3.    krok

V nadväznosti na platnú legislatívu je lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 60 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni ŽSK. Zároveň chceme poukázať na tú skutočnosť, že občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a lekársky posudok.

 

4.    krok

V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službuRozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

 

5.    krok

Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Prílohou tohto usmernenia je i zoznam zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK usporiadaných podľa regiónov. Po výbere zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné, aby občan kontaktoval konkrétne vybrané zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby (žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku a pod.) alebo sa môže so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obrátiť na odbor sociálnych vecí ŽSK.

 

Zdroj: www.zask.sk